Provozní řád klubu

Provozní řád: cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti – chovatelství a sportovnímu výcviku ve smyslu stanov ČKS..

Účelem tohoto řádu je sjednotit práva a povinnosti členů klubu, jejich chování a vystupování na veřejnosti, při prezentaci klubu…

Členem klubu ZKO se stává každý kdo souhlasí se stanovami svazu, vyplní přihlášku člena klubu, je schválen výborem ZKO a zaplatí členské příspěvky…
Členské příspěvky pro rok 2022:

>>  Členský příspěvek na rok 2022 stanoven ve výši pro nového člena 1200,- Kč

>>  Členský příspěvek na rok 2022 stanoven ve výši pro člena 700,- Kč (nevyužívá pravidelného výcviku s výcvikářem)

>> číslo účtu ZKO 278113210/0300, do poznámky zapsat jméno člena a popis příspěvku (např. Novák 1200 + známka do ČKS 350)

Každý člen ZKO:

>> Dodržuje stanovy ČKS
>> Dbá pokynů instruktorů a členů výboru
>> Má včas zaplaceny členské příspěvky a účastní se členské schůze
>> Účastní se pořádaných brigád za účelem údržby a zvelebení cvičiště
>> Chodí včas na výcvikové dny a nosí si své pomůcky pro výcvik
>> Na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování
>> Při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neuměrně netrestá. Stejným způsobem se ke psu chová i mimo cvičiště a na veřejnosti
>> Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště
>> Vybavení cvičáku používá pouze k jeho účelu
>> Venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní
>> Nepřivazuje psa k překážkám, odkládá je na určené místo (odkládací kotce), nebo je přiváže ke kolíkům
>> Zodpovídá za škody způsobené svým psem, v případě poškození majetku klubu toto odstraní, nebo finančně nahradí
>> Cvičební pomůcky vrátí po cvičení na původní místo
>> Pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO
>> Nahlásí výboru ZKO svou účast na sportovních akcích svazu v jiných organizacích (zkoušky, závody)
>> Požívání alkoholických nápojů v prostoru cvičáku je mladistvým do 18ti let přísně zakázáno
>> Požívání alkoholických nápojů figurantem, výcvikářem i psovodem v době výcviku(i těsně před ním je zakázáno).

Práva členů ZKO:

>> Každý člen ZKO má právo využívat vybavení klubu, zúčastňovat se akcí klubu, být informován o činnosti klubu
>> Má právo požadovat nahlédnutí do účetních knih a požadovat vysvětlení k finančním operacím
>> Má právo v opodstatněných případech se zúčastňovat jednání výborové schůze ZKO (týkající se jeho osoby, nebo jeho návrhu a připomínek)
>> Má právo reprezentovat klub na akcích svazu dle svého uvážení za podmínek stanovených v tomto řádu
>> Má právo využívat vybavení cvičáku i mimo výcvikové hodiny